Nikon’s Premium Member program scales the mountains of Georgia